27 des 2018

Renteendring på IN-lånene

Styret viser til tidligere henvendelse, det vil si det skrivet som ble lagt i den enkeltes postkasse noen uker før jul. Her mottok dere nedbetalingsplanen for ett av lånene til Munkelia Borettslag. Styret ber dere se bort fra dette skrivet. Det var dessverre utformet på en slik måte at det har skapt mer forvirring enn oppklaring blant andelseierne.

Borettslaget har to lån i Eika Boligkreditt, hvor den enkelte andelseier kan betale ned på sin andel av fellesgjelden på leiligheten, hvis ønskelig. Det er disse to lånene som ofte omtales som «IN-ordningen», det vil si «individuell nedbetaling».

Og det er den nominelle renta på disse to lånene som er justert opp med 0,15 prosentpoeng fra og med 8. november i år. Ny, nominell rentesats er etter dette 2,25 prosent. Ny, effektiv rente er 2,28 prosent p.a.

Renteoppgangen vil ikke føre til store økte kostander for den enkelte, fordi avdragene på de to lånene bare utgjør en mindre del av det dere hver måned betaler inn til borettslaget.

Den prosentvise endringen vil være individuell, avhengig av om man har nedbetalt på sine IN-lån eller ikke.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med en beløpsgrense som tilsvarer nøyaktig det beløpet du har pleid å betale inn til OBOS, må du kontakte banken din og justere dette.