Endret: 13 nov 2016     Opprettet: 23 okt 2016

Huskontaktenes rolle

Her følger retningslinjene for huskontaktenes rolle og ansvar.

1. Hovedregelen er at hver oppgang skal velge en huskontakt blant beboerne. I hus med flere oppganger kan beboerne unntaksvis gå sammen om en felles kontakt for hele blokka, såfremt et flertall samtykker.

2. Huskontakten har ingen begrenset funksjonstid. Vervet er frivillig. Dersom huskontakten ønsker avløsning, skal en ny omgående velges.

3. Huskontaktens navn skal stå på oppgangens infotavle.

4. En liste over alle huskontakter skal foreligge på borettslagets nettside og være oppdatert til enhver tid. Huskontakten skal selv automatisk rapportere inn alle endringer til styret.

5. Huskontakten er bindeleddet mellom beboerne og styret.

6. Huskontakten skal etter beste evne bidra til en god tone og et godt miljø blant beboerne. Huskontakten kan ikke på selvstendig grunnlag innføre bestemmelser eller pålegge oppgaver som er i strid med borettslagets regler eller praksis.

7. Huskontakten har ingen myndighet utover å rapportere uregelmessigheter til styret. I tilfelle brudd på vedtekter eller husordensregler, skal huskontakten omgående ta kontakt med styret som vil iverksette nødvendige tiltak. Huskontakten skal selv ikke gripe inn i konflikter blant beboerne eller iverksette tiltak utover å vise til borettslagets regelverk eller styrets beslutninger. Ved gjentatte brudd på borettslagets regler, skal styret alltid kontaktes.

8. Huskontakten skal rapportere feil og mangler ved bygninger og tekniske installasjoner til styret, slik at disse kan rettes opp snarest. Huskontakten har også plikt til å videreformidle slike klager fra beboerne. Spesiell oppmerksomhet skal vies bruk av fellesanlegg: Vaskerier, fryseanlegg, innvendige fellesarealer og grøntanlegg.

9. Huskontakten er styrets forlengede arm hva gjelder dugnader og gjennomføring av felles arbeidsoppgaver som styret tar initiativet til. Det er opp til huskontakten i samarbeid med beboerne å finne den mest praktiske løsningen for gjennomføringen. Huskontakten kan selv ta initiativ til frivillige dugnader i oppgangens fellesarealer eller felles grøntanlegg.

10. Dersom frivillige tiltak av denne typen krever innkjøp, kan huskontakten ta initiativet til innsamling blant beboerne eller søke styret om ekstra midler.

11. Huskontakten skal videreformidle klager på tjenester som borettslaget kjøper, f.eks. renhold, vaktmestertjenester, håndverkstjenester o.l. til styret. Styret skal behandle klagen og stå for kontakten med den som leverer tjenesten.

12. Felling av trær og større busker krever enstemmighet blant de beboerne som blir berørt. Styret tar den endelige beslutningen, men kan be huskontakten om å sørge for en skriftlig avstemming.

13. Huskontakten skal sørge for at informasjonstavlen i oppgangen holdes i orden og ajour. Utdaterte og uaktuelle oppslag skal fjernes. Uvedkommende oppslag, annonser og kunngjøringer som ikke hører hjemme på tavlen skal tas ned.

14. Huskontakten skal delta på kontaktmøter med styret.